انتخاب وابسته به رشد Developmental Selection

شما اینجا هستید:

معنی: انتخاب وابسته به رشد

اصل اول نظریه انتخاب گروه نورونی، ارجاع آن به پدید آمدن گنجینه های وسیعی از مدار های متفاوت در میکروکالبدشناسی مغز در جریان رشد است.