آزمایش های شنود دوگانه Dichotic Listening Experiments

شما اینجا هستید:

معنی: آزمایش های شنود دوگانه

آزمایش هایی که در آن ها به هر یک از دو گوش آزمودنی اطلاعاتی عرضه می شود تا در زمینه توجه انتخابی در سامانه شنیداری تحقیق شود.