کنش های گفتاری مستقیم

شما اینجا هستید:

پنج نوع متفاوت از جملات گفتاری مستقیم در سال 1979 توسط جان سرل مطرح شده است. که هر نوع از این جملات یک پاسخ متفاوت از سوی شنونده را می طلبد و میل و باوری از سوی گوینده را برای ما مشخص می کند.

1

جملات تصریحی :

جملات گفتاری هستند که در آن، گوینده عقیده ی خود را تصریح می کند. یک نمونه از این جملات " این جا هوا گرم است. " این جمله نشان می دهد که ما باید پنجره را باز کنیم یا پنکه یا تهویه را روشن کنیم.

2

جملات امری :

دستورهایی است که از سوی گوینده برای شنونده ارسال می شود. این جملات دستورات مستقیم هستند و نیاز به استنباط از سوی شنونده در مورد کار دلخواه ندارند. جمله ی " رادیو را خاموش کن " یک نمونه از این جملات است.

3

جملات تعهدی :

گوینده را متعهد می کند بعدا کاری را انجام دهد، مثل وقتی که بچه ای  می گوید " من اشغال ها را بعدا بیرون می برم " در این صورت، باید ببینیم این زباله ها واقعا بیرون برده شده اند یا نه و احتمالا بسته به نتیجه، پاداش یا تنبیهی برای آن وضع کنیم.

4

جملات بیانی :

وضعیت روان شناسی گوینده را توصیف می کند. جمله ی " من از شما به خاطر فریاد زدن عذر خواهی می کنم" نشانگر غم یا تاسف است و این را می رساند که گوینده باز هم به فردی که با او صحبت می کند اعتماد دارد.

5

جملات اعلانی :

جملاتی گفتاری است که در آن گفتار، خود عمل محسوب می شود. جمله ی " شما اخراج هستید " یعنی باید دنبال کار جدید بگردید.

منبع : علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن، نوشته جی فردنبرگ و گوردن سیلورمن، ترجمه یک تیم ترجمه ،  ویراستار علمی و محتوایی دکتر محسن افتاده حال چاپ آذر ماه 1389، ناشر : مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی