تفاوت گذاشتن Discrimination

شما اینجا هستید:

معنی: تمایز نهادن، تفاوت گذاشتن

قابلیت سامانه های آگاه به طبقه بندی کردن، تشخیص دادن یا تفکیک کردن تعداد زیادی سیگنال یا الگو بر حسب صحنه های یک پارچه و کیف ها.