پارادایم رفع خوگیری Dishabituation Paradigm

شما اینجا هستید:

معنی: پارادایم رفع خوگیری

روشی برای مطالعه شناخت کودکان شیرخوار براساس این واقعیت که آن ها به رویداد هایی که برایشان شگفت آور است، طولانی تر نگاه می کنند.