بازنمایی توزیع شده Distributed Representation

شما اینجا هستید:

معنی: بازنمایی توزیع شده

زمانی اتفاق می افتد که اشیا یا ویژگی ها (همانطور که در مورد بسیاری از شبکه های پیوندگرا صادق است) از طریق الگوهای فعالیت در سراسر تجمعات نورونی (به جای آحاد نورون ها و نمادهای مجزا) بازنمایی شوند.