سامانه توزیع شده Distributed System

شما اینجا هستید:

معنی: سامانه توزیع شده

گروه های نورونی گسترده و جدا از همی که به رغم پراکندگی می توانند از طریق اتصال هایشان با یکدیگر بر هم کنش داشته باشند و به پاسخ یا برونداد یگانه ای منجر شوند. قشر مخ یک سامانه توزیع شده است.