دامنه خاص Domain-Specific

شما اینجا هستید:

معنی: دامنه خاص

اصطلاحی که برای توصیف ساز و کارهای شناختی (پودمان هایی) که تکلیف بسیار خاصی از پردازش اطلاعات را با دامنه کاربرد ثابت انجام می دهند، به کار می رود.