خر سوار

شما اینجا هستید:

معنی : من مانند یک خر از شما سواری می گیرم.

محل: عربستان سعودی

توضیخات: این حرکت ژستی استادنه است که توسط دو دست مانند یک نمایش عروسکی و مانور انگشت ها برای انتقال پیام“من مانند یک خر از شما سواری می گیرم.“ اجرا می شود، برای این کار یک V وارونه ( به نمایندگی از پاهای سوار) به وسیله دو انگشت اول دست راست درست کرده و بر روی انگشت اشاره دست چپ ( به نمایندگی خر) قرار می دهیم. سازماندهی این حرکت تلاش کمی را نسبت به موضوع ندارد و نمایشی از بی دست و پایی است.