سامانه دوپامینرژیک Dopaminergic System

شما اینجا هستید:

معنی: سامانه دوپامینرژیک

چهار سامانه نورونی اصلی مغز که از ناقل عصبی دوپامین استفاده می کنند. اینها یک سامانه ارزشی را تشکیل می دهند که سروکارشان به سامانه های پاداشی در فراگیری است. سیناپس های آزادکننده دوپامین، هدف تعیین شده دارو های ضد روان پریشی، مخصوصاً برای اسکیزوفرنی است.