گذرگاه فوقانی (پشتی) Dorsal Pathway

شما اینجا هستید:

معنی: گذرگاه فوقانی (پشتی)

گذرگاه عصبی که گمان می رود تخصص آن انتقال اطلاعات دیداری مرتبط با جایابی اشیا در فضا باشد. این گذرگاه از قشر مخ بینایی اولیه تا قطعه آهیانه ای خلفی ادامه دارد.