دوگانه انگاری Dualism

شما اینجا هستید:

معنی: دوگانه انگاری - دوباوری

این باور که واقعیت عالم را نمی توان جز با وجود دو اصل متفاوت و تقلیل ناپذیر، توضیح داد. بر جسته ترین نماینده آن در فلسفه رنه دکارت بود که عالم را به rey extensa (تحت سیادت فیزیک) و res cogitans (که فیزیک را به آن دسترسی نیست) تقسیم کرد.