هسته پویا Dynamic Core

شما اینجا هستید:

معنی: هسته پویا

اصطلاحی که در نظریه انتخاب گروه نورونی تعمیم یافته برای ارجاع به دستگاه بر هم کنش هایی به کار می رود که عمدتاً در سامانه تالاموسی – قشری روی می دهند و به صورت یک خوشه عملکردی رفتار می کنند. سیگنال هایی که این هسته ارسال می کند بیشتر به خودش است و فرض می شود که بر هم کنش های بازورودی آن موجب حالت های آگاه می شوند.