فرضیه سامانه های پویا Dynamical Systems Hypothesis

شما اینجا هستید:

معنی: فرضیه سامانه های پویا

پیشنهادی غیر متعارف برای جایگزینی مدل های پردازش اطلاعات در علم شناخت، با مدل هایی که مبتنی بر ابزارهای ریاضی سامانه پویا است.