هیجان های اولیه نوزادان

شما اینجا هستید:

مایکل لوئیس محقق و متخصص در رشد هیجانی نوزادان بین هیجان های اصلی و هیجان های خودآگاه تمایز قائل می شود. هیجان های اولیه، هیجان های هستند که در انسان و حیوانات وجود دارند؛ این هیجان ها در شش ماه پس از تولد ظاهر می شوند. هیجان های اولیه شامل تعجب، علاقه، لذت، خشم، غم، ترس و تنفر می باشند.

1

در طبقه بندی لوئیس؛ هیجان های خودآگاه نیاز به آگاهی از خود که شامل آگاهی و احساس از " من " است، دارد. هیجان های خودآگاه شامل حسادت، همدلی، خجالت، غرور، شرم و احساس گناه می باشد. بیشتر این هیجان ها برای اولین بار در نیمه دوم اولین سال زندگی رخ می دهد. برخی از کارشناسان معتقدند هیجان های خودآگاه، هیجانهایی مانند خجالت، شرم، گناه و غرور زمانی به عنوان هیجانات خودآگاه تولید می شوند که شامل پاسخ هیجانی نسبت به دیگران است.

بطور مثال: زمانیکه کودکان نوپا موفق به تکمیل یک کار می شوند با تأیید از طرف والدین شروع به نشان دادن غرور می کنند.

2

محققان برجسته مانند جوزف کامپوس ( 2005 )ولوئیس ( 2007 ) به بحث در مورد توصیف و ترتیب نمایان شدن هیجان های اولیه در سالهای ابتدایی زندگی نوزادان و کودکان نوپا می پردازند. به عنوان نمونه بحث در مورد زمانیکه یک هیجان معین مانند حسادت برای اولین بار توسط نوزاد نمایش داده می شود. برخی محققان بروز حسادت را تا حدود سن 18 ماهگی می داننددر حالیکه دیگران تاکید می کنند که این هیجان زودتر بروز پیدا می کند. برخی تحقیقات بروز حسادت را در اوایل شش ماهگی نشان می دهد. در یک تحقیق نوزادان شش ماهه شاهد توجه کردن مادر به یک عروسک و کتاب بودند. وقتی مادران به عروسک توجه می کردند، نوزادان هیجان های منفی مانند خشم و غم را بروز می دادند، که احتمالا نشان دهنده ی حسادت است. از سوی دیگر حالات خشم و غم می تواند به دلیل سرخوردگی از عدم توانایی بازی با عروسک و کتاب به وجود آمده باشد.