سندروم میاستنیک Eaton-Lambert Myasthenic Syndrome

شما اینجا هستید:

معنی: ایتون لمبرت (سندروم میاستنیک)

واکنش خود ایمنی علیه دریچه های وابسته به ولتاژ یون کلسیوم وجود دارد که باعث کاهش شدید این دریچه ها در ناحیه فعال و کاهش آزاد شدن استیل کولین می شود.