روال کارامد Effective Procedure

شما اینجا هستید:

معنی: روال کارامد

یک روال کارامد برای حل یک مسئله از یک رده بخصوص، روالی است که: (1) از تعدادی متناهی گام یا دستورالعمل تشکیل شده باشد (2) هر وقت در مسئله ای از این رده به کار می رود، بعد از تعدادی متناهی گام پایان بگیرد و نتیجه درست را به دست دهد (3) گام ها یا دستورالعمل ها باید به دقت و موبه مو اجرا شود تا نتیجه درست به دست آید.

یک روال کارامد برای محاسبه مقادیر یک تابع یک الگوریتم نام دارد.