پتانسیل الکتروتونیک

شما اینجا هستید:

باز شدن دریچه های یونی باعث می شود که پتانسیل عمل به صورت فعال در طول آکسون پیشروی کند. ولی بیشتر پتانسیل های پس سیناپسی زیر آستانه تحریک هستند و به صورت غیر فعال (الکتروتونیک) در طول جدار نورون و آکسون پخش می شوند. این گونه پتانسیل ها هرچه از محل شروع دورتر شوند مقدار آن کاهش می یابد.

1

مدار مشابه

هر قسمت لوله ای شکل نورون را می توان به منزله یک سیم الکتریکی در نظر گرفت. جدار زائده نورونی مانند یک خازن عمل می کند، چون از دو لایه فسفولیپید عایق تشکیل شده و در دو طرف آن مایع داخل سلولی و خارج سلولی قرار دارند، که هادی الکتریسیته هستند.
اگر جریان الکتریکی یکنواختی به نورون وارد شود، تغییر ولتاژ طبق قانون اٌهم قابل محاسبه است.

V=I×R

در این فرمول مقاومت (R) دارای دو جزء، مقاومت داخلی واحد طول سیتوپلاسم و مقاومت جداری واحد طول جدار زائده عصبی است.

2

در شرایط ثابت که در آن ظرفیت قابل صرف نظر کردن است، طبق فرمول سیم از نقطه شروع جریان الکتریکی به بعد با افزایش فاصله، ولتاژ به صورت لگاریتمی کاهش می یابد.

اگر λ=x باشد، آنگاه داریم:

بنابراین فاصله ای که در آن پتانسیل به 0.37 مقدار اولیه کاهش می یابد، ثابت طولی نامیده می شود. این عدد بستگی به مقاومت جداری و مقاومت داخلی و قطر زائده عصبی دارد، یعنی:

Rm و Ri را با آزمایش می توان به دست آورد. Rm به میزان زیاد در نورون های مختلف، در قسمت های مختلف یک نورون و حتی در یک قسمت نورون در زمان های مختلف تفاوت می کند و بین هزار تا صد هزار اٌهم در سانتی متر مربع متفاوت است. که این 100 برابر تفاوت می تواند λ را تا 10 برابر تغییر دهد.

3

زائده های نورونی بین 0.01 تا 10 میکرومتر قطر دارند. اگر λ در این تفاوت قطر حدود 30 برابر تفاوت ارزش نشان دهد، طول الکتروتونیک برابر است با طول زائده عصبی (x) بر ثابت طولی: