الکتروتونیک Electrotonic

شما اینجا هستید:

معنی: الکتروتونیک (انتشار غیر فعال)

پتانسیل های پس سیناپسی که زیر آستانه تحریک هستند و بنابراین به صورت غیر فعال (الکتروتونیک) در طول جدار نورون و آکسون پخش می شوند.