ماده گرایی حذفی Eliminative Materialism

شما اینجا هستید:

معنی: ماده گرایی حذفی

(فلسفه ذهن) ماده گرایی این فرضیه است که حالت های ذهنی، حالت های مغز اند. ماده گرایی تقلیلی (reductive) می کوشد که اعمال ذهنی را در چارچوب سازوکارهای نورو زیست شناختی توضیح دهد. ماده گرایی حذفی همان ماده گرایی تقلیلی است به اضافه این پیش بینی که پیشرفت علم اعصاب شناختی با تجدید نظرهای عمده ای در مقولات روان شناختی، نظیر آگاهی، باور، میل و غیره همراه خواهد بود که در ضمن آنها برخی از این مفاهیم روان شناسی "عامه" یکسره حذف خواهند شد و جای آنها را چارچوب نظری موفق تری خواهد گرفت که از علم اعصاب شناختی نتیجه خواهد شد. (پاتریشیا چرچ لند)