کشف دروغ قاتل

شما اینجا هستید:

کشف دروغ قاتل بوسیله ترسیم شرح وظایف هیجان های مشاهده شده در یک بافت زمینه صورت می گیرد. در این بخش با شرح وظایف یک قاتل در زمان مواجه با تصویر یک مقتول در یک بازجویی آشنا می شویم. یک قاتل در زمان بازجویی و حین دیدن تصویر مقتول هیجان تنفر، تحقیر و ترس را برون فکنی می کند. علت این موضوع چیست؟
علت این برون فکنی هیجانها ریشه در بافت زمینه دارد قاتل به دلیل اینکه خود را نزدیک به فاش شدن رازش می بیند و می داند که فاش شدن این راز عواقبی برای وی در پی دارد، این هیجان ها را برون فکنی می کند. موارد دیگری که می توان از این قسمت یادگرفت عبارت است از:

1

نحوه پاسخگویی قاتل اصلی به پرسش های مستقیم.

2

استفاده از اصل اثبات اجتماعی برای بیان یک دروغ در زمان نام گذاری تست توسط مصاحبه کننده.

3

برون فکنی تحقیر در زمان اعتراف اولیه پدر با این پیام که شما از اطلاعات اصلی بی خبر هستید.

4

سناریو نویسی قوی مصاحبه کننده برای دستیابی به پاسخ صادقانه توسط متهم.

نکته تفسیر و سناریو

در تفسیر سناریوی مفسر و همچنین نحوه ایجاد بافت زمینه به همراه ترسیم شرح وظایف بسیار حائز اهمیت بوده و در نبود هر یک تفسیر و کشف واقعیت با خطا همراه خواهد بود.