استلزام Entailment

شما اینجا هستید:

معنی: استلزام

رابطه دلالتی که برای بیان نسبت میان حالت های c و ć بکار رفته است. C، به عنوان یک ویژگی و خاصیت، مستلزم ć است. بنابراین c (آگاهی) مستلزم فرایند های فیزیکی مغز، و به طور عمده، فرایندهای هسته پویا است.