آنتروپی/ میرایی Entropy

شما اینجا هستید:

معنی: آنتروپی/ میرایی

میزانی که یک ویژگی خاص، مجموعه ای از مثال ها را دسته بندی می کند. هرچه آنتروپی به صفر نزدیکتر باشد، آن ویژگی مجموعه را بهتر دسته بندی می کند.