اپی ژنز Epigenesist

شما اینجا هستید:

معنی: اپی ژنز

فرایندی که از طریق آن پیچیدگی در یک موجود زنده در حال رشد افزایش می یابد. این اصطلاح به ویژه در مورد رشد جانور یا گیاه از یک یاخته تخم یا دانه تا افتراق سلول ها و تشکیل اندام ها به کار می رود.

در این فرایند، برنامه ژنتیکی، سیتوپلاسم سامان یافته تخم در حال رشد و محیط تخم دخالت دارند.