پی پدیده Epiphenomenon

شما اینجا هستید:

معنی: پی پدیده

پدیده ای که با فرایندی همراه است یا ناشی از آن فرایند است ولی هیچ اثر علی برخود فرایند ندارد، به عبارت دیگر "بر آن سوار است". صدای ضربان قلب معلول کار قلب است اما هیچ اثر علی بر عملکرد قلب ندارد. برخی از فیلسوفان معتقدند که پدیده های ذهنی رویدادهایی غیر فیزیکی اند و پی پدیده های فرایند های مغزی به شمار می آیند.