پی پدیداری Epiphenomonal

شما اینجا هستید:

معنی: پی پدیده ای، پی پدیداری

فقدان تاثیرگذاری علی. مثلاً چراغ هایی را که روی کنسول رایانه سوسو می زنند می توان حذف کرد بی آن که در پردازش درونی آن اثری داشته باشد. این نکته مورد بحث فیلسوفان است که آیا C پی پدیداری است، و برخی هم آن را تناقض آمیز می دانند.