حافظه رویدادی Episodic Memory

شما اینجا هستید:

معنی: حافظه رویدادی

حافظه مربوط به رویدادهای گذشته که بر هم کنش هیپوکامپ و قشر مخ میانجی آن است. برداشتم هیپوکامپ، قابلیت تشکیل چنین خاطره های را از زمان عمل جراحی (یاوارد آمدن ضایعه) به بعد، از بین می برد.