ظرفیت های وابسته به رویداد Event-Related Potentials (ERPs)

شما اینجا هستید:

معنی: ظرفیت های وابسته به رویداد

سیگنال های قشر مخ که فعالیت شبکه عصبی را نشان می دهد و می توان با استفاده از EEG و MEG آن ها را به روش های غیر تهاجمی ثبت کرد.