سلول های تحریک پذیر Excitable Cells

شما اینجا هستید:

معنی: سلول های تحریک پذیر

شامل سلول های عصبی، عضلات مخطط، عضله قلب، عضلات صاف، برخی از سلول های درون ریز (مثل سلول های بتای لوزالمعده) و برای زمان کوتاهی سلول اووسیت (oocyte) هستند.