سیناپس های تحریکی و مهاری Excitatory and Inhibitory Synapses

شما اینجا هستید:

معنی: سیناپس های تحریکی و مهاری

سیناپس تحریکی، سیناپسی است که در آن وجود پتانسیل عمل در نورون پیشاسیناپسی بر احتمال وقوع پتانسیل عمل در نورون پساسیناپسی می افزاید. در یک سیناپس تحریکی، ناقل عصبی (مثلاً استیل کولین) مجراهای سدیم نورون گیرنده را باز می کند و با ورود یون مثبت سدیم به نورون گیرنده، پتانسیل غشاء کاهش می یابد (پتانسیل پساسیناپتیک تحریکی).
در سیناپس مهاری، ناقل عصبی (مثلاً گابا) موجب ورود یون منفی کلر به نورون گیرنده و افزایش پتانسیل غشاء می شود (پتانسیل پساسیناپسی مهاری).