اگزوسیتوز Exocytosis

شما اینجا هستید:

معنی: اگزوسیتوز

برای آزاد شدن ناقل عصبی از داخل وزیکول به داخل فضای سیناپسی، لازم است جدار وزیکول با غشاء پیش سیناپسی امتزاج پیدا کند و فضای داخل وزیکول به داخل فضای سیناپسی باز شود. این حالت اگزوسیتوز می نامند.