انتخاب وابسته به تجربه Experiential Selection

شما اینجا هستید:

معنی: انتخاب وابسته به تجربه

اصل دوم نظریه انتخاب گروه نورونی که بنا بر آن گنجینه دیگری (نگاه کنید به انتخاب وابسته به رشد) از مدارهای عصبی عامل، بر اساس نوروکالبدشناسی موجود و از طریق تقویت یا تضعیف انتخابی اثر بخش های سیناپسی، به وجود می آید.