مصداقی بودن Extensionality

شما اینجا هستید:

معنی: مصداقی بودن

تعریف مصداقی یک مفهوم یا اصطلاح، معنی آن را با مشخص کردن مصداق های آن به دست می دهد یعنی همه (یا فهرستی از) چیزها و اشیایی که ذیل آن قرار می گیرند.