آزمون باور کاذب False Belief Task

شما اینجا هستید:

معنی: آزمون باور کاذب

یک پارادایم آزمایشی که برای اولین بار توسط روان شناسان، هینز، ایمر و جوزف پرنر طراحی شد و این واقعیت را می سنجد که آیا کودکان خردسال درک می کنند که کسی ممکن است باورهای اشتباه درباره دنیا داشته باشد.