پس خوراند Feedback

شما اینجا هستید:

معنی: پس خور، پس خوراند

اصطلاحی که منحصراً در نظریه کنترل به کار می رود و معنیش این است که انحرافی در برونداد به وسیله سیگنال خطایی تصحیح می شود که از نمونه آن برونداد دریافت شده است. مثلاً اگر تقویت کننده ای باید یک موج سینوسی را تقویت کند ولی بروندادش مخدوش است، با ارسال یک سیگنال خطا از یک مجرای مجزا، می شود دینامیک تقویت کننده را تغییر داد تا مآلاً شکل درست موج را به دست دهد. پس خور همیشه از برونداد به سمت یک مرحله قبلی عمل می کند، در حالی که بازورود ممکن است میان مراحلی روی دهد که به موازات هم در سطح واحد یا در سطوح متفاوت یک سیستم کار می کنند. اصطلاح پس خور، در کاربرد عوامانه اش، کورکورانه و سرسری به هر تصحیحی در برونداد اطلاق می شود که به کمک یک سیگنال معکوس انجام گیرد.