شبکه پیشخوراند Feedforward Network

شما اینجا هستید:

معنی: شبکه پیشخوراند

یک شبکه پیوندگرا که در آن فعالیت در شبکه به سمت جلو گسترش می یابد. فعالیت بین واحد های یک لایه معین، یا به طور معکوس از یک لایه به لایه قبل گسترش نمی یابد.