رشد و تکامل مغز جنین

شما اینجا هستید:

رشد مغز جنین ، مغز یکی از حساس ترین و پیچیده ترین اعضای بدن می باشد. در انسان بیش از 30 درصد کالری را روزانه حتی در زمانی که خواب هستیم مصرف می کند و بیشتر انرژی خود را از گلوکز خون جذب می کند.

1

رشد مغز جنین و تکامل آن خیلی سریع یعنی از زمان نفوذ اسپرم به تخمک آغاز می شود. تخم بارور، رفته رفته به دو، چهار، هشت، شانزده سلول تقسیم می شود و این کار تا زمانی که صدها سلول شکل بگیرد ادامه پیدا خواهد کرد.

2

 

رشد مغز جنین روز چهاردهم

دستگاه عصبی مهره داران از دستگاه عصبی مرکزی (CNS)، دستگاه عصبی پیرامونی (PNS) تشکیل شده است. منشا اصلی این دستگاه، صفحه عصبی جنینی است، که این صفحه به لوله عصبی تغییر شکل می دهد.

آغاز این تغییرات در روز چهاردهم است، توپ سلول های تکثیر شده، بر روی خودش تا می شود و سلول های سطح بیرونی رفته رفته به داخل کره حرکت می کنند. این حرکت ژن های درون سلول ها را فعال می کند و سیستم عصبی را شکل می دهد. بالن فشرده شده دراز می شود و به تا شدن بر روی خودش ادامه می دهد تا تیوبی را شکل دهد. یک انتهای استوانه به نخاع و انتهای دیگر به مغز تبدیل می شود.

3

رشد مغز جنین هفته چهارم

در حدود هفته چهارم تکامل ماکروسکوپی مغز صورت گرفته و پس از ایجاد لوله عصبی، مغز جنینی شکل می گیرد، به طوری که لوله عصبی متورم شده و مغز از نخاع شوکی جدا می شود. در بخش مغز سه برآمدگی به نام های پروزانسفال (پیش مغز - Forebrain)، مزانسفال (میان مغز - Midbrain) و رمبانسفال (مغز پسین - Hindbrain) به وجود می آیند.

4

رشد مغز جنین هفته پنجم

درهفته پنجم تکامل مغز، پروزانسفال به تلانسفال ( بعداً دو نیمکره را می سازد) و دیانزسفال ( بین دو نیمکره قرار می گیرد)، رمبانسفال به متانسفال (مخچه و برجستگی حلقوی از آن نشات میگیرد) و میلین انسفال (بصل النخاع) تکامل می یابد.

5

رشد مغز جنین هفته سیزدهم

در هفته سیزدهم جنین، نیمکره های مغزی (Cerebral Hemisphere)، مخچه (Cerebellum)، مغز میانی (Midbrain)، پل مغری (Pons) و بصل النخاع (Medulla Oblongata) شکل میگیرد.

6

رشد مغز جنین هفته بیست و ششم

در هفته بیست و ششم جنین، مغز رشد کرده و اجزای مغز در مکان های که در زمان تولد قرار دارند شکل می گیرند. در این دوره جنین توانایی شنیداری اش فعال می شود.

7

رشد مغز جنین هفته بیست و ششم تا تولد

از هفته بیست و ششم تا زمان تولد جنین، مغز پسین (Forebrain) دیانسفال به تالاموس (Thalamus)، هیپوتالاموس (Hypothalamus) و اپی تالاموس (Epithalamus) تغییر شکل می دهد و قشر مخ (Cerebral Cortex)، هسته های قاعده ای (Basal Ganglia)، دستگاه لیمبیک (Limbic System) پدید می آیند و ساقه مغز (Brain Stem) به طور کامل تکامل می یابد.