تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)

شما اینجا هستید:

معنی: تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی

فناوری تصویربرداری کارکردی که سطوح اکسیژن خون را همچون شاخص فعالیت شناختی اندازه می گیرد.