شالوده باوری Foundationalism

شما اینجا هستید:

معنی: شالوده باوری

نگرشی در معرفت شناسی، که بنا بر آن بعضی باورها را می توان موجهانه از طریق استنباط از باورهای دیگر، که خود مستقیماً موجه اند، پذیرفت، مثلاً براساس شم و شهود عقلانی یا ادراک حسی. باورهای مربوط به اشیاء مادی یا مقولات نظری علم، اساسی و شالوده ای بشمار نمی روند، بلکه نیازمند تکیه گاهی استنباطی اند. شالوده باورها معمولاً حقایق آشکار و گزارش های داده های حسی را اساس می شمرند به این معنی که نیازمند تایید از باورهای دیگر نیستند.