برخال ها Fractals

شما اینجا هستید:

معنی: برخال ها

برخال هم پدیده ای است طبیعی و هم مجموعه ای ریاضی. وجه مشترک آن ها الگویی است تکرار شونده در همه مقیاس ها، اگر دقیق و کامل باشد گوییم که الگو خود- همانند است. برخال ها می توانند از همانندی تقریبی در سطوح مختلف برخوردار باشند.