حاشیه Fringe

شما اینجا هستید:

معنی: حاشیه

ویلیام جیمز این واژه را به معنی "تاثیر یک فرایند مغزی ضعیف بر افکار ما " به کار برده است، تاثیری که "ما را از روابط و اشیایی که به دشواری ادراک می شوند" واقف سازد.