اتصال عملکردی Functional Connectivity

شما اینجا هستید:

معنی: اتصال پذیری عملکردی، اتصال عملکردی

مسیرهایی در یک شبکه نوروکالبدشناختی که عملاً پویایی عصبی را منعکس می کنند.

مثلاً ورودی ای که به برونداد منجر شود.