تفکیک عملکردی Functional Segregation

شما اینجا هستید:

معنی: تفکیک عملکردی

محدود بودن نسبی فعالیت یک ناحیه مغزی به یک عمل معین. مثلاً یک ناحیه بینایی ممکن است، از نظر عملکرد، به رنگ اختصاص یافته باشد و دیگری به حرکت شی و جز اینها.