انواع اشارات و حرکات

شما اینجا هستید:

انسان ها از حرکات و اشارات مختلفی برای انتقال پیام و همچنین برون فکنی عواطف استفاده می کنند . این اشارات به پنج نوع علامت ها (Emblems)، نمایش گرها (Illustrators)، کنترل کننده ها (Regulators)، حالت های نمایشی تاثیر گذار (Affect Display) و تنظیم کننده ها (Adaptors) تفکیک می شوند.

 

1

علامت ها:

Emblems را می توان نشان ها، آرم ها و تمثیل نیز ترجمه کرد. به عنوان مثال در کتاب روان شناسی ارتباطات و حرکات بدن نوشته مایکل آرژیل انتشارات مهتاب مترجم خانم مرجان فرجی این کلمه را آرم ترجمه کرده است.

علامت ها اشارات و حرکاتی هستند که در زبان یک برچسب کلامی مستقیم معمولا تا سه واژه را می توان برای آنها ابراز کرده و به صورت مستقل همان معنا را نشان می دهند. همچنین آن علامت توسط یک فرهنگ، خرده فرهنگ یا افراد یک گروه قابل شناخت بوده و همه این افراد معنای مشترکی را برای آن قبول دارند. استفاده از علامت ها نشان دهنده آگاهی از حرکات و اشاره استفاده شده است و فرد انجام آن را تحت کنترل خود دارد. در موقع استفاده از علامت ها فرستنده مسولیت پیام ارسالی را به عهده می گیرد. این رفتارها زیرشاخه رفتارهای آموخته شده قرار می گیرند و در گرو بافت اجتماعی و فرهنگی هستند. 

2

نمایش گرها:

اشارات و حرکاتی که به وضوح گفتار کمک می کنند . این رفتارها معمولا آگاهانه صورت می گیرند ، نمایش گرها به تنهایی فاقد معنی مشخصی هستند .

نمایش گرها به چهار دسته زیر تقسیم می شوند :

  • اشاره ای است که با مرجع یا توضیح گفتاری ارتباط دارد .
  • اشاره ای که رابطه ی بین منبع با مرجع یا توضیح گفتاری را نشان می دهد.
  • اشاره ای که کلام یا پیام گفتاری را در مکالمه ها ، تایید ،برجسته یا بر آن تاکید می کند.
  • اشاره ای که به سازمان دهی ، مدیریت یا راهنمایی منبع مکالمه کمک می کند.

3

کنترل کنندها :

اشارات وحرکات بدنی که به همراه نشانه های چشمی و آوایی به حفظ و کنترل تعامل بین گوینده وشنونده در حین گفتگو می پردازند ، کنترل کننده ها می گویند. در واقع کارکرد اصلی آنها کنترل جایگزینی ارتباط در حین مکالمه است .

4

حالت های نمایشی تاثیر گذار:

این اشارات و حرکات واکنش های هیجانی شخص را با توجه به بافت زمینه نشان داده و آن را تقویت می کند. این اشارات حتی اگر فرد آن را سرکوب کند بازهم قابل رویت وتفسیر است زیرا زمانی هم که ما ازآن آگاهیم این رفتار به صورت ناخودآگاه بروز می کند، مانند تکان خوردن زانو و لرزش دست در هنگام ترس.

5

تنظیم کننده ها:

رفتار های ناخودآگاه ( غیر عمدی) که در واکنش به بی حوصلگی یا اضطراب بروز کرده و یا با احساسات منفی نسبت به خود و دیگران ،ارتباط دارد. محققان تنظیم کننده ها را به سه بخش:

  • خود تنظیم کننده ها (فرد به بخشی از اندام خود دست می زند)
  • تنظیم کننده های معطوف به یادگیری (یک مکانیسم دفاعی در برابر سایر تعامل ها )
  • تنظیم کننده های متمرکز به شی (دستکاری ناخودآگاه یک شی ) تقسیم می کنند.

از میان انواع اشارات و حرکات علامت ها، نمایش گرها و کنترل کننده ها آگاهانه و حالت های نمایشی تاثیر گذار و تنظیم کننده ها ناخودآگاه می باشند.