کنترل دریچه ای درد Gait Control

شما اینجا هستید:

معنی: کنترل دریچه ای درد

کنترل احساس درد در سطح نخاع که در آن رشته های آوران درد توسط رشته های ضخیم تر گیرنده مکانیکی در ماده ژلاتینی سر شاخ خلفی نخاع تخدیر می شوند. این عمل توسط نورون های واسط انکفالینرژیک انجام می شود.