رمز ژنتیک Genetic Code

شما اینجا هستید:

معنی: رمز ژنتیک

مجوعه قواعدی که بر طبق آن توالی های دی ان ای (DNA)، توالی های اسیدهای آمینه را در پروتئین ها مشخص می کند. این رمز مشتمل است بر سه تایی های ناهمپوشان (مثلاً AUG برای متیونین و UUU برای فنیل آلانین). تعداد سه تایی ها یا کدون ها شصت و چهار است درحالی که اسید های آمینه بیست تا هستند، و در نتیجه چندگانگی وجود دارد.