پدیده های گشتالت Gestalt Phenomena

شما اینجا هستید:

معنی: پدیده های گشتالت

آن جنبه های ادراک حسی که در آن ها ورودی های حسی ساده ممکن است به طریق خاصی دسته بندی شوند و سازمان یابند و گشتالتی را به وجود آورند. گشتالت، پیکره یا فرمی است که متعلق به شی مورد مشاهده نیست ولی قابلیت های سازنده مغر را منعکس می کند.