سلول های گلیال Glial Cells

شما اینجا هستید:

معنی: سلول های گلیال

در دستگاه عصبی علاوه بر نورون ها، سلول های گلیال نیز وجود دارند (از ریشه گلیا در لاتین به معنای چسب). احتمالاً این سلول ها در پردازش اطلاعات نقشی ندارند بلکه چندین کار در جهت محافظت از نورون ها انجام می دهند.