نگاشت سراسری Global Mapping

شما اینجا هستید:

معنی: نگاشت سراسری (یا کلی)

اصطلاحی که اشاره اش به کوچکترین ساختواره های مغز با قابلیت طبقه بندی ادراکی است. این نگاشت انعکاس فعالیت نگاشت های چندگانه بازورودی (اعم از حرکتی و حسی) است که به ساختواره های غیر بازورودی و مآلاً به عضلات و گیرنده های حسی متصل اند، گیرنده هایی که با جا به جایی از دنیای محرک ها نمونه برداری می کنند.