گرفتن دست و بازو

شما اینجا هستید:

زمانی که فرد نمی تواند موقعیت ناراحت کننده را ترک کند، از مدل های مختلف حرکتی برای محافظت استفاده می کند. مانند گرفتن بازو به وسیله یک دست و یا دست به سینه شدن.